Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Grafika będąca linkiem nie ma nieprawidłowy (niepełny) opis alternatywny (przejdź do strony głównej, BIP).
  • Tabele na stronie głównej nie posiadają komórek.
  • W serwisie występują pliki pdf bez warstwy tekstowej.
  • W serwisie występują niedostępne pliki pdf – brak tagów, tytułów (lub nieprawidłowy), struktury.
  • W serwisie występują elementy tekstowe o zbyt niskim kontraście względem tła.
  • Przy powiększeniu strony do 200% pojawia się poziomy pasek przewijania.
  • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.
  • W serwisie występują:
  • • elementy bez aria label
  • • Braki znaczników landmark
  • • Elementy role="complementary" bez label
  • Cele linka w serwisie nie są jednoznaczne – nie wiadomo do jakiej strony prowadzą.
  • Nagłówki w serwisie powtarzają się.
  • Z polem input nie jest skojarzona żadna etykieta (label).
  • Serwis nie przechodzi walidacji HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Szypuła.
  • E-mail: kamil.szypula@pwsz.raciborz.edu.pl
  • Telefon: 324155020

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
  • Adres: ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
  • E-mail: rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl
  • Telefon: 324155020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Słowackiego 55

  • Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

  • Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON) – parter budynku
  • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
  • Terenowy podjazd dla Osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
  • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
  • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
  • [usprawnienie w bibliotece]
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

  • Platforma wewnętrzna 
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

  • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomie parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Kryta pływalnia Słowackiego 55

  • Brak dostępności. 

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

  • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

  • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

  • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
  • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

  • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

  • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Kryta pływalnia Słowackiego 55

  • Punkt sanitarny niedostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

  • brak dostępności punktu sanitarnego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

3. Dostępność w zakresie Informacji

  • PWSZ posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Kryta pływalnia, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowe.
  • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
  • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach PWSZ.
  • PWSZ posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
  • PWSZ nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:PWSZ w Raciborzu
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2334