Rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia w 2020 roku

2020-01-09

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 3/2020 Rekotra PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PWSZ W Raciborzu w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. Tomaszowi Czyszpakowi ( Czyszpak)

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn)

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu zdalnego dostępu spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informatycznych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2020

 Zarządzenie nr 9/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  wprowadzenia stoponi alarmowych

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana mgr inż. Jacka Pierzgi (Pierzga) na stanowisko Kanclerza PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów zarządzednia nr 82/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawi ewprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kalkulacji kosztów kształcenia studenta w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Soni Pachel-Sobiech do poświadczania za zgodność kopii  dokumentów z oryginałem

 Zarządzenie nr 16/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z innymi osobami prwadzącymi zajęcia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia centralnego systemu informatycznego uczelni w ramach projektu"Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłek pisarskich w zarządzeniach Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocncitwa Pani mgr Agnieszce Dereń

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie rozliczania zleconych godzin dydaktycznych w PWSZ w Raciborzu

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań Pana dr Marcina Kunickiego jako kierownika projektu

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyzanczenia członka Senatu PWSZ w Raciborzu do zwołąnia i przewodniczenia obradom Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających zapobieganie i przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32.2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarzadzenia nr 32/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2020

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku posługiwania się adresami służbowymi poczty elektronicznej

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odowłania upoważnienia

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przecidziałaniu rozpowszechniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszeniania się wirusa SARS-Cov-2

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się wirusa SARS Cov-2

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterujacego

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań majacych zapopbieganie i rozprzestrzenienie się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań kierownika projektu " Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odowłania rzecznika prasowego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zadań i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchala) na czas ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego w okresie czasowego funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2020

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród spoleczności Uczelni

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów  zarządzenia nr 4/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Tomaszowi Czyszpakowi (Czyszpak)

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr53/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov-2 poprzez wstrzymanie funkcjonowania Krytel Pływalni PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenianr 24/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 54/2020

zał. nr 2 do zarządzenia nr 54/2020

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku posługiwania sie uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszytskich studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 56/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzga

Zarządzeie nr 57/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku podpisywania dokumentów wewnętrznym podpisem elektronicznym

Zarządzenie nr 58/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2020

Zarządzenie nr 59/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 58/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 60/2020

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przekazania uprawnień pracodawcy Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała)

Zarządzenie nr 62/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Egazminacyjnej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 64/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Raciborzu w roku akadmeickim 2020/2021

Zarządzenie nr 66/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 67/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 -postępowania kwalifikacyjne niepełnosprawni

Zarządzenie nr 68/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania i roliczania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 68/2020

załącznik do Regulaminu

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia pracowników do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za Święto Wojska Polskiego przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Błażejowi Sitko

Zarządzenie nr 73/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2020

załącznik n2 do zarządzenia nr 74/2020

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Zarządzenie nr 76/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia pracowników do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2020

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1542