Rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia w 2020 roku

2020-01-09

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 3/2020 Rekotra PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PWSZ W Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. Tomaszowi Czyszpakowi (Czyszpak)

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi (Fedyn)

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu zdalnego dostępu spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informatycznych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2020

 Zarządzenie nr 9/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia stoponi alarmowych

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana mgr inż. Jacka Pierzgi (Pierzga) na stanowisko Kanclerza PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów zarządzednia nr 82/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kalkulacji kosztów kształcenia studenta w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Soni Pachel-Sobiech do poświadczania za zgodność kopii dokumentów z oryginałem

 Zarządzenie nr 16/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z innymi osobami prwadzącymi zajęcia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia centralnego systemu informatycznego uczelni w ramach projektu"Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłek pisarskich w zarządzeniach Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocncitwa Pani mgr Agnieszce Dereń

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie rozliczania zleconych godzin dydaktycznych w PWSZ w Raciborzu

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań Pana dr Marcina Kunickiego jako kierownika projektu

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyzanczenia członka Senatu PWSZ w Raciborzu do zwołania i przewodniczenia obradom Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających zapobieganie i przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32.2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarzadzenia nr 32/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2020

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku posługiwania się adresami służbowymi poczty elektronicznej

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2020

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania upoważnienia

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszeniania się wirusa SARS-Cov-2

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się wirusa SARS Cov-2

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań majacych zapobieganie i rozprzestrzenienie się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań kierownika projektu "Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania rzecznika prasowego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zadań i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego w okresie czasowego funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2020

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród spoleczności Uczelni

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów  zarządzenia nr 4/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Tomaszowi Czyszpakowi (Czyszpak)

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr53/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov-2 poprzez wstrzymanie funkcjonowania KrytejPływalni PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 54/2020

zał. nr 2 do zarządzenia nr 54/2020

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku posługiwania sie uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 56/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzga

Zarządzeie nr 57/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku podpisywania dokumentów wewnętrznym podpisem elektronicznym

Zarządzenie nr 58/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2020

Zarządzenie nr 59/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 58/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 60/2020

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przekazania uprawnień pracodawcy Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała)

Zarządzenie nr 62/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Egazminacyjnej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 64/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Raciborzu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 66/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 67/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 -postępowania kwalifikacyjne niepełnosprawni

Zarządzenie nr 68/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania i roliczania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 68/2020

załącznik do Regulaminu

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia pracowników do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za Święto Wojska Polskiego przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Błażejowi Sitko

Zarządzenie nr 73/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2020

załącznik n2 do zarządzenia nr 74/2020

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Zarządzenie nr 76/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia pracowników do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2020

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Zarządzenie nr 79/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisiji Stypendialnej

Zarządzenie nr 81/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 82/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. nagród Rektora dla pracownikow niebedących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 83/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie informacji o środkach przeznaczonych na nagrody Rektora Uczelni

Zarządzenie 84/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zarządzenia nr 89/2018

Zarządzenie nr 85/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wskazania pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie raportów

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raicborzu

Zarządzenie nr 87/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 88/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zarządzenia nr 80/2020

Zarządzenie nr 89/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu 2020/2021

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powłoania Odwołaczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu 2020/2021

Zarządzenie nr 91/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu wsprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2020

Zarządzenie nr 92/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2020

Zarządzenie nr 94/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przysposobienia bibliotecznego

Zarządzenie nr 95/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Zarządzenie nr 96/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 97/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia centralnego systemu informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”

Zarządzenie nr 98/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenia nr 100/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz przestrzegania przez jego mieszkańców wytycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z innymi osobami prowadzącymi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 103/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zespołu ds. przywrócenia funkcjonowania krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji pracy oraz funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu od dnia 1 października 2020 roku

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenie procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki

Zarządzenie nr 107/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 110/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 111/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 112/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 113/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu roboczego w procesie wdrożenia centralnego systemu informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”

Zarządzenie nr 115/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 116/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 117/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 118/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 119/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 120/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 121/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. implementacji Centralnego Systemu Informatycznego

Zarządzenie nr 122/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. kontaktów z otoczeniem

Zarządzenie nr 123/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 124/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. wymiany międzynarodowej

Zarządzenie nr 125/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania kierownika Studium Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 126/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 127/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wytycznych dotyczących realizacji studenckich praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 128/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca zakwaterowania w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 129/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępców dyrektora Instytutu Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 130/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępców dyrektora Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 131/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 132/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 133/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępcy dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 134/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Ostrowskiej pełniącej funkcję kierownika projektu „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu”

Zarządzenie nr 135/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zapewnienia dostępności inwestycji PWSZ w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 137/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 138/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępców dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 140/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni

Zarządzenie nr 141/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 142/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 143/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad pracy zdalnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 144/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad świadczenia pracy zdalnej przez pracowników objętych kwarantanną

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 144/2020

Zarządzenie nr 145/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni

Zarządzenie nr 146/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 147/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. modyfikacji programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 148/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uzupełnienia składu zespołu ds. modyfikacji programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 149/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 150/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 151/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Prorektora ds. studentów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 152/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Rady Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 153/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania i rozliczania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 153/2020

Zarządzenie nr 154/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania publikacji jubileuszowej z okazji Jubileuszu XX-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 155/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenie nr 156/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 157/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o przeprowadzenie akredytacji przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 158/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania pełnomocnictwa mgr Agnieszki Ostrowskiej udzielonego Zarządzeniem 134/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w dniu 1.10.2020 r.

Zarządzenie nr 159/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu”

Zarządzenie nr 160/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 161/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 162/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zasad korzystania z obsługi prawnej świadczonej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/2020

Zarządzenie nr 163/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr Beacie Fedyn pełniącej funkcję prorektora ds. studentów

Zarządzenie nr 164/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 165/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych (bazie pisemnych prac dyplomowych) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 165/2020

Zarządzenie nr 166/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 166/2020

Zarządzenie nr 167/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie likwidacji Działu Obsługi Dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 168/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej Systemu Przenoszenia Osiągnięć Studenta „ECTS” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 169/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Kół Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 170/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr Joannie Żółtańskiej pełniącej funkcję kierownika projektu „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu”

Zarządzenie nr 171/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie szczegółowych wymagań organizacyjnych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 172/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 173/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 174/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów

Zarządzenie nr 175/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akad

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9451