Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Studiów Społecznych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

                                                                                                                             Racibórz, dnia 2 września 2020 r.      

KONKURS

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Studiów Społecznych. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 85 z późn. zm. ).

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

 1. Tytuł magistra w zakresie nauk prawnych.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 85 z późn. zm. ) oraz  oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia PWSZ w Raciborzu będzie podstawowym miejscem pracy (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

- podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego).

 

 

Informacja:

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 października 2020 r.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

 47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 10 października 2020 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

 

 

                                                                                                                                       Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

                                                                                                                       dr Paweł Strózik

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu,

w związku z przeprowadzanym procesem rekrutacyjnym

 

   W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, str.1) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz,

Tel. 32 415 50 20 wew. 120, e-mail: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl

 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

               e-mail: iod@pwsz.raciborz.edu.pl.

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z póżn. zm.) oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu procesu rekrutacji do pracy.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające ).

 • W przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy złożone dokumenty będzie można odbierać w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

               ………………………………….                                                                                                     …………………………………………

                          ( data )                                                                                                                         (  czytelny podpis )  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-09-02
Data publikacji:2020-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Rektor dr Paweł Strózik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:617