Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Rok 2021

Zarządzenia Rektora z 2021 roku

2021-02-03
Nr zarządzeniaz dniaw sprawiezał.

nr zarządz.
zmien. 

106/2021 22.12.2021 zmieniające Zarządzenie nr 96/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej wraz z Zespołem Spisowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 96/2021
105/2021 16.12.2021 zmiany składu osobowego Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 161/2020
104/2021 15.12.2021 ustalenia w dniu 23 grudnia 2021 roku godzin wolnych od zajęć dydaktycznych --- ---
103/2021 15.12.2021

zmieniające zarządzenie nr 75/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 1 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych

--- 75/2021
102/2021 8.12.2021

skierowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do realizacji zadań służbowych w formie zdalnej w dniu 9 grudnia 2021 roku

--- ---
101/2021 8.12.2021 ustalenia w dniu 9 grudnia 2021 roku godzin wolnych od zajęć dydaktycznych --- ---
100/2021 6.12.2021 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- ---
99/2021 6.12.2021 zmiany składu Komitetu Organizacyjnego konferencji  „Racibórz – stolica Krainy Górnej Odry” --- 90/2021
98/2021 6.12.2021 zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 142/2020
97/2021 6.12.2021 zasad świadczenia pracy zdalnej przez pracowników poddanych obowiązkowej kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych Zał.1
Zał.2
144/2020
96/2021 19.11.2021 przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej wraz z Zespołem Spisowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
95/2021 19.11.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 6/2021
94/2021 18.11.2021 wprowadzenia regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
93/2021 18.11.2021 zmian do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo Zał.1
Zał.2
3/2021
92/2021 18.11.2021 ustalenia dni wolnych od pracy za 25 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku - święta przypadające w sobotę --- ---
91/2021 18.11.2021 powołania Komitetu Sterującego projektu pn. „Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” --- ---
90/2021 18.11.2021 powołania Komitetu Organizacyjnego konferencji  „Racibórz – stolica Krainy Górnej Odry” --- ---
89/2021 18.11.2021 udziału pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w szkoleniach, warsztatach, kursach lub wyjazdach realizowanych w ramach projektów --- ---
88/2021 18.11.2021 zmiany składu osobowego Komisji ds. Oceny Kół Naukowych Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 169/2020
87/2021 18.11.2021 zmiany składu osobowego Komisji Koordynacyjnej Systemu Przenoszenia Osiągnięć Studenta „ECTS” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 168/2020
86/2021 18.11.2021 powołania Koordynatorów Programu ERASMUS+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ---

57/2016
20/2017
47/2018

85/2021 8.11.2021 zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok akademicki 2021/2022 --- 77/2021
84/2021 4.11.2021 powołania zespołów oceniających w instytutach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
83/2021 3.11.2021 ustalenia obowiązków i wskazań dla studentów oraz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zal.1 ---
82/2021 28.10.2021 zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 142/2020
81/2021 28.10.2021 zmieniające Zarządzenie nr 77/2006 z dnia 29 września 2006 roku
oraz Zarządzenie nr 168/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej
--- 77/2006
80/2021 22.10.2021 zmieniające Zarządzenie nr 111/2007 z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie określenia zasad podziału oraz przyznawania nagród rektora dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu niebędących nauczycielami akademickimi Zał.1 111/2007
79/2021 22.10.2021 zmiany składu Komisji ds. nagród dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu niebędących nauczycielami akademickimi --- 82/2020
78/2021 22.10.2021 zmiany składu Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 81/2020
77/2021 22.10.2021 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok akademicki 2021/2022 --- ---
76/2021 22.10.2021 powołania Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok akademicki 2021/2022 --- ---
75/2021 1.10.2021 ustalenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Zał. 1 16/2016
74/2021 1.10.2021 powołania zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
73/2021 1.10.2021 wprowadzenia Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
72/2021 1.10.2021 wprowadzenia Regulaminu wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów i kursów oraz otrzymywaniem świadczeń dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 25a/2019
66/2019
110/2019
71/2021 30.09.2021 określenia wymagań stawianych przy ubieganiu się o awans na stanowisko profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
70/2021 30.09.2021 powołania zastępców dyrektora Instytutu Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
69/2021 30.09.2021 powołania zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
68/2021 30.09.2021 powołania zastępców dyrektora Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
67/2021 30.09.2021 powołania zastępców dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
66/2021 30.09.2021 powołania zastępców dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
65/2021 30.09.2021 powołania zastępców dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
64/2021 29.09.2021 wprowadzenia Instrukcji archiwalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 353/2013
63/2021 29.09.2021 wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
62/2021 27.09.2021 powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. wymiany międzynarodowej --- ---
61/2021 27.09.2021 powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. osób niepełnosprawnych --- ---
60/2021 27.09.2021 powołania Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ds. kontaktów z otoczeniem --- ---
59/2021 27.09.2021 powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
58/2021 27.09.2021 powołania kierownika Studium Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
57/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
56/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
55/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
54/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
53/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
52/2021 27.09.2021 powołania dyrektora Instytutu Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
51/2021 24.09.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
50/2021 24.09.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
45/2021
49/2021 23.09.2021 szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zał.1 63/2006
48/2021 23.09.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
47/2021 23.09.2021

powołania zespołu doradczego ds. awansu na stanowisko profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

--- ---
46/2012 23.09.2021 ustalenia zasad planowania zajęć dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
45/2021 15.09.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej  w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
44/2021 7.09.2021 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 16 lipca 2021 r. --- 58/2018
43/2021 7.09.2021 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska adiunkta i instruktorów w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonych w dniu 16 lipca 2021 r. --- 111/2020
42/2021 8.07.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
41/2021 8.07.2021 klauzuli informacyjnej dla kandydatów na studia oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1.1
Zał.1.2
Zał.2.1
Zał.2.2
---
40/2021 8.07.2021 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonych w dniu 1 lipca 2021 r. --- 110/2020
39/2021 2.07.2021

powołania Zespołu ds. dostępności inwestycji PWSZ w Raciborzu

--- ---
38/2021 2.07.2021

określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

--- 99/2020
37/2021 2.07.2021

zmiany składu Komisji Antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

--- 104/2018
36/2021 14.06.2021

zmiany organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał.1 30/2021
35/2021 28.05.2021 ustalenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
34/2021 28.05.2021

wprowadzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Zał.1
Zał.2
53/2019
33/2021 27.05.2021

zmian do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego Zarządzenien nr 25/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne

--- 25/2020
32/2021 27.05.2021 powołania Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Egzaminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
31/2021 20.05.2021 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
36/2019
30/2021 20.05.2021 ustalenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
29/2021 19.05.2021 obowiązku zlecania realizacji przedmiotów/modułów zajęć do określonych instytutów --- ---
28/2021 7.05.2021 ustalenia opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
27/2021 22.04.2021 ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę --- ---
26/2021 22.04.2021 dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
Zał.3
Zał.4
214/2010
25/2021 22.04.2021 zmiany składu osobowego Rady Naukowej czasopisma
„Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
--- ---
24/2021 22.04.2021 możliwości zmian w planie zajęć w związku z realizacją szkoleń dla studentów zaplanowanych w ramach projektów europejskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
23/2021 22.04.2021 powołania Zespołu ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego PWSZ w Raciborzu --- ---
22/2021 22.04.2021 ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
21/2021 13.04.2021 ustalenia stawki ryczałtowej kosztów eksploatacji sal dydaktycznych udostępnianych na potrzeby realizacji projektów prowadzonych przez Uczelnię --- ---
20/2021 1.04.2021 zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilnoprawnych zawartych z innymi osobami prowadzącymi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 17/2020
19/2021 31.03.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
18/2021 31.03.2021 wprowadzenia Katalogu dobrych praktyk obsługi osób ze szczególnymi potrzebami Zał.1  
17/2021 31.03.2021

wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu specjalistycznego przez studentów ze szczególnymi potrzebami  w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał.1
Zał.1.1
Zał.1.2
Zał.1.3
Zał.1.4
Zał.1.5
 
16/2021 31.03.2021 korekty omyłek pisarskich w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 

Zał.1

 
15/2021 24.03.2021 wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zał. 1

Zał.1.1
Zał.1.2.

traci moc
409/2014
14/2021 17.03.2021 powołania składu Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

--

traci moc
6/2016
19/2018
13/2021 26.02.2021 nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
zał.1.1
zał.1.2
zał.1.3
zał.1.4
zał.1.5
zał.1.6
zał.1.7

traci moc
67/2019
88/2019
8/2020
32/2020
135/2020
167/2020
12/2021 16.02.2021 zmian dotyczących Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych Zał.1
Zał.2
135/2020
11/2021 11.02.2021 systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1-3 traci moc 340/2013
10/2021 11.02.2021 wyłączenia z użytkowania oraz zakazie użytkowania obiektu krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 - ---
9/2021 11.02.2021 ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
8/2021 5.02.2021 powołania zespołu ds. strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu - ---
7/2021 4.02.2021 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  - 139/2020
6/2021 4.02.2021 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich  - ---
5/2021 29.01.2021 powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  - ---
4/2021 29.01.2021 odwołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  - ---
3/2021 29.01.2021 zatwierdzenia regulaminu egzaminu dyplomowego dla kierunku Pielęgniarstwo Zał.1 ---
2/2021 29.01.2021 organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zał.1 ---
1/2021 29.01.2021 trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  - ---

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7011